K繹ykent Nedir?
Az gelimi ve gelimekte olan 羹lkelerde gerek k繹y ile kent gerekse b繹lgeler ve toplum kesimleri aras覺nda dengesizliklerin bulunduu ve bunun ortaya 癟覺kard覺覺 sorunlar覺n 羹lke kalk覺nmas覺nda olduk癟a etkili olduu bilinmektedir. Bu dengesizliklerin ba覺nda ise, k繹y ile kentler aras覺ndaki ekonomik, sosyal ve k羹lt羹rel gelimilik farkl覺l覺klar覺 gelmektedir. Kalk覺nma yolunda olan T羹rkiye, bu farkl覺l覺klar覺 youn olarak yaayan ve kar覺 kar覺ya bulunduu sorunlar覺 bir an 繹nce 癟繹zmek zorunda olan bir 羹lke konumundad覺r. Sanayi ve hizmet sekt繹r羹ndeki h覺zl覺 gelimeye ve tar覺m sekt繹r羹n羹n ulusal gelir i癟indeki pay覺n覺n g繹receli olarak azalmas覺na ramen, k覺rsal alanlar ekonomik ve sosyal yaamdaki 繹nemini korumaktad覺r. Bu nedenle, k覺rsal alan覺n kalk覺nd覺r覺lmas覺 ve burada yaayanlara i olanaklar覺n覺n salanmas覺, sosyal ve k羹lt羹rel b羹t羹nl羹羹n korunmas覺 ile 癟ada uygarl覺覺n yaratt覺覺 t羹m hizmet ve olanaklar覺n salanmas覺 i癟in k覺rsal kalk覺nma b羹y羹k 繹nem ta覺maktad覺r. 羹nk羹 k覺rsal kalk覺nma k繹y ile kent, b繹lgeler ile toplum kesimleri aras覺ndaki gelimilik fark覺n覺 gidermede en etkili ara癟lardand覺r. K覺rsal alan覺n kalk覺nmas覺nda, "K繹ykent" yakla覺m覺 en bata gelen y繹ntemlerden birisidir.

Mesudiye avdar ve Y繹resinde K繹ykent Projesinde Nereden Nereye?
Demokratik kat覺l覺m覺n baar覺l覺 bir 繹rneinin sergilendii Mesudiye Kurultay覺 kapsam覺ndaki 癟al覺malar覺n sonucu olarak, avdar ve y繹resi k繹yleri K繹ykent Projesi Babakan say覺n B羹lent Ecevitin talimatlar覺yla haz覺rlanm覺 ve 2 Eyl羹l 2000 tarihinden itibaren Mesudiye il癟esinin 9 k繹y羹nde fiilen uygulanmaya balanm覺t覺r. Proje, babakanl覺覺n koordinat繹rl羹羹nde bir癟ok kamu kurum ve kuruluunun g羹癟lerini bir araya getirerek uygulamaya konulmutur.

TEMEL ALTYAPI H襤ZMETLER襤

K繹y Hizmetleri Genel M羹d羹rl羹羹 b羹nyesinde yol 癟al覺malar覺 balat覺lm覺t覺r. Proje 繹ncesinde grup k繹yleri birbirine balayan yollar dar, altyap覺dan yoksun, vas覺fs覺z, stabilize ve toprakt覺. al覺malar sonucu;

 • 70 km. yeni yol a癟覺lm覺t覺r.
 • 80 km. k繹y yolu stabilize edilmitir.
 • 6 k繹y羹 birbirine balayan 17 km. lik ana grup k繹y yolunun yap覺m覺 devam etmektedir.

1) K繹y Hizmetleri Genel M羹d羹rl羹羹 b羹nyesinde yap覺lan iler:

 • Yetersiz ve sal覺ks覺z i癟me suyu ebekeleri tamamlanm覺t覺r.
 • Grup k繹ylerinin tamam覺na kanalizasyon sistemi getirilmitir.
 • Grup k繹ylerinin tamam覺nda k繹y konaklar覺 yap覺larak vatandalar覺n hizmetine sunulmutur.

2) Ulat覺rma Bakanl覺覺 B羹nyesinde yap覺lan iler:

 • Yeni kurulan jenerat繹rle kesintisiz telefon hizmeti salanm覺t覺r.
 • 襤nternet hizmeti de verebilecek ekilde k繹yler aras覺 fiber optik kablo 癟ekilmitir.
 • Kurulan Baz istasyonlar覺 ile cep telefonlar覺 kullan覺ma a癟覺lm覺t覺r.

3) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl覺覺 b羹nyesinde yap覺lan iler:

  • B羹t羹n k繹ylerde elektrik i癟in k繹y trafolar覺 ve enerji ebekeleri yenilenip, bak覺m/onar覺m 癟al覺malar覺 tamamlanm覺t覺r.
  • Bu 癟al覺malar esnas覺nda grup k繹yleri d覺覺nda kalan 13 k繹y羹n daha elektrik sorunu 癟繹z羹lm羹t羹r.
4) Tapu ve Kadastro Genel M羹d羹rl羹羹 b羹nyesinde yap覺lan iler:
06.02 2001 tarih ve 24308 say覺l覺 Resmi Gazetede yay覺nlanarak Mesudiye Kadastro M羹d羹rl羹羹 resmen kurularak hizmete balam覺t覺r. K繹ykent projesi kapsam覺nda kadastro g繹recek alan 212 km2 dir..

E襤T襤M, SALIK, SOSYAL VE KLTREL H襤ZMETLER

1) Milli Eitim Bakanl覺覺 b羹nyesinde yap覺lan 癟al覺malar:

 • Proje kapsam覺ndaki k繹y okullar覺m覺z覺n tamam覺 kullan覺lama durumda olduu i癟in kapal覺yd覺.
 • Bir d繹nemin k繹y okullar覺nda be s覺n覺f覺 birletiren tek 繹retmenli sistem yerini 癟ada sekiz y覺ll覺k eitime b覺rakt覺.
 • Dokuz k繹ye hizmet verecek sekiz derslikli ve lojmanl覺 襤lk繹retim okulu T羹rkk繹y羹nde hizmete a癟覺lm覺t覺r.

2) Sal覺k Bakanl覺覺 B羹nyesinde yap覺lan iler:

avdar k繹y羹nde, avdar k繹yl羹lerinin kendi imkanlar覺 ile yapt覺覺 bir sal覺k evi vard覺 ve bir ebe ile hizmet   vermekteydi.

 • Sal覺k evi, tam donan覺ml覺 sal覺k oca覺na d繹n羹t羹r羹ld羹.
 • Sal覺k personeli i癟in lojman yap覺ld覺.
 • 襤ki doktor, bir ebe, bir sal覺k memurunun atamas覺 yap覺ld覺.
 • Tam donan覺ml覺 bir ambulans tahsis edildi.

3) Gen癟lik ve Spor Genel M羹d羹rl羹羹 b羹nyesinde yap覺lan 癟al覺malar;

 Grup k繹ylerde hi癟bir spor tesisi bulunmamaktayd覺.

 • avdar savah癟imeni mevkiinde 500 kiilik tir羹b羹n羹 ve modern hizmet binas覺 bulunan standart bir futbol sahas覺,
 • M羹sl羹m Sar覺ca mahallesine de standart bir futbol sahas覺 yap覺lm覺t覺r.
 • 4 k繹y羹m羹ze basketbol, voleybol sahas覺 yap覺lm覺t覺r.(ardakl覺 k繹y羹:Basketbol, Yeilce beldesi: Voleybol)
 • 襤l癟e Merkezine yap覺lmas覺 d羹羹n羹len Kapal覺 Spor Salonu k繹ykent projesi kapsam覺na al覺nm覺t覺r
 • Gen癟lik ve Spor Genel M羹d. ile g繹r羹羹lm羹, inaat覺na balanabilmesi i癟in 繹denek beklenmektedir.

4) K羹lt羹r Bakanl覺覺 B羹nyesinde yap覺lan 癟al覺malar;

 • avdar k繹y羹m羹zdeki kapal覺 olan okul tamir ettirilerek 癟ok ama癟l覺 k羹lt羹r ve sanat evi olarak d羹zenlenmitir.
 • Gezici K羹t羹phane b繹lge halk覺m覺z覺n hizmetine sunulmutur.
 • 襤l癟e Merkezimizdeki Tarihi H羹k羹met Kona覺 restore edilerek, 癟ok ama癟l覺 eitim merkezine d繹n羹t羹r羹lm羹t羹r.

Not: H羹k羹met Kona覺 yak覺n zamanda 19 May覺s niversitesine bal覺 Mesudiye Meslek Y羹ksek Okulu i癟in ge癟ici olarak tahsis edilecektir.

5) Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu b羹nyesinde yap覺lan hizmetler;

Her kesime hizmet vermesi planlanan Toplum Merkezi Mesudiye Merkezde hizmete a癟覺ld覺. Bina Tekel Bakanl覺覺ndan sat覺n al覺nd覺 ve restore edildi. (襤癟 donan覺m覺 i adam覺m覺z Sn. Y覺lmaz Korkmaz taraf覺ndan tamamlanm覺 ve tefri edilmitir.)

6) evre Bakanl覺覺 B羹nyesinde yap覺lan iler;

K繹ylerin tamam覺na hizmet verecek K繹ykent 襤tfaiyesi kurulmu, evre Bakanl覺覺nca bir adet 2001 Model ( Ford Kargo 2114 ) itfaiye arac覺 mahaline g繹nderilmitir.

7) 襤癟ileri Bakanl覺覺 B羹nyesinde yap覺lan iler;

avdar k繹y羹m羹zde Jandarma Karakolu yap覺m覺 i癟in arsa tahsis edilmi ve inaat覺na balanm覺t覺r.

8) Yerel Y繹netimler (Kaymakaml覺k K繹ylere Hizmet G繹t羹rme Birlii) 癟er癟evesinde yap覺lan iler;

  Grup k繹ylerde 13 adet 癟ocuk park覺 yap覺lm覺 ve 癟evre/mMeydan d羹zenlemeleri tamamlanm覺t覺r.

EKONOM襤K VE KIRSAL KALKINMAYA YNEL襤K H襤ZMETLER

  1) Orman Bakanl覺覺 B羹nyesinde yap覺lan iler;

  Dokuz k繹y羹n eit say覺da 羹ye ile temsil edildii Tar覺msal Kalk覺nma Kooperatifi kuruldu.
  Bu kooperatif arac覺l覺覺 ve Ork繹y Genel M羹d羹rl羹羹n羹n destei ile Day覺l覺 k繹y羹nde okul s覺ralar覺ndan mobilyaya kadar her t羹rl羹 ahap ve metal aksam覺n覺n ilenebildii 1300 m2 kapal覺 alanl覺 Orman r羹nleri 襤leme ve Deerlendirme tesisi hizmete a癟覺lm覺t覺r.

   • avdar Savah癟imeni mevkiinde Orman 襤癟i Dinlenme Tesisi yap覺lm覺t覺r.
  • (K覺lac覺k - ardakl覺 ) Tatekne b繹lgesi Av Turizmi Uygulama Alan覺   olarak ilan edilmitir.

  2) Tar覺m ve K繹y 襤leri Bakanl覺覺 b羹nyesinde yap覺lan iler;

  • K繹ykent Tar覺msal Kalk覺nma Kooperatifi arac覺l覺覺 ile besi s覺覺rc覺l覺覺 projesi uygulamaya konulmutur.
 • Sosyal Yard覺mlama ve Dayan覺may覺 tevik fonundan salanan kaynakla 癟it癟ilere faizsiz geri d繹n羹羹ml羹 olarak 1000 adet koyun ve 50 adet s羹t inei da覺t覺lm覺t覺r.
 • 3) Sanayi ve Ticaret Bakanl覺覺 b羹nyesinde yap覺lan iler;

襤l癟e merkezinin yak覺nlar覺nda iftlik Sar覺ca mevkiinde 30 iyeri kapasiteli K羹癟羹k Sanayi Sitesi yap覺m覺 i癟in kooperatif kurulmu, binan覺n yap覺m覺 i癟in 250 milyar TL. 繹denek ayr覺lm覺, 14.000 km2lik yerin sat覺n al覺nma ilemleri devam etmektedir.